Telefon:+90 312 439 33 24 Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No : 110/6 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Hizmetler

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası

TEMİNAT ;
 
Bu sigorta ile sigortacı; ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı   bir değer takdiri yapilmasi ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigorta Türk Genel Şartları'nın A.1. Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta  eder.
 
TEMİNAT ŞARTLARI;
 
1. Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için, poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.
2. Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç  tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, aynı sigorta şirketinden yenilenen tüm poliçelerin mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının A.1. Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir
3. Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücreti geçmemek kaydıyla teminat limitinin %10'u ile sınırlıdır. Sigortalı aleyhine tazmınat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları bu limitin içinde değerlendirilir.
4. Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni dönem için sigorta temınatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır.
5. Coğrafi saha / yetkili mahkeme: Türk mahkemeleri
6. Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar teminata dahildir. Söz konusu üçüncü şahısların kendi sorumluluklarına ilışkın olarak sıgortacının bu şahıslara rücu hakkı saklıdır.
7. Bankalar, özel kişiler ve şirketler, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşlarına verilecek hizmetler teminata dahildir.
8. Kamu kurumlarına verilecek hizmetler teminata dahildir.
9. İşbu poliçe sigortalının, SPK veya BDDK tarafından oluşturulan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde yer alması kaydıyla düzenlenmiş olup aksi halde sigortacının yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
10. Bu poliçeyle sağlanan teminat sigortalı tarafından sunulan değerleme hizmetindeki hata/kusur/eksiklik nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı parasal zararlarla sınırlıdır. Gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılmış olması halinde sigorta, takdir edilen değer ile ilgili gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki farkı peşinen karşılamayı taahhüt etmemekte; bu hata dolayısıyla üçüncü kişilerde oluşan gerçek parasal kayıp/zararı poliçe limitine kadar karşılamaktadır. Değerleme hizmetinin bir banka tarafından verilen krediye güvence teşkil etmek üzere verilmiş olması durumunda talebin iletildiği tarihe kadar tahsil edilmiş tutarlar zarar sayılamayacağından bu tutarlar Sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarından düşülecektir.
11. Teminatın geçerliliği açısından Türkiye Gayrimenkul Değerleme Standartları (TUGDES) ‘nın yürürlüğe girmesinden itibaren, yer alan değerleme yöntemleri ve prosesine uygun bir şekilde değerleme yapıyor olması esastır.
 
İSTİSNALAR;
 
1. Doğrudan ya da dolaylı olarak politik risklerin gerçekleşmesi nedeniyle oluşan hasar/kayıplar(Politik Risk İstisna Klozu ) ,
2. Her Türlü Elektronik Data kaybı ve program hatalarından kaynaklı kayıplar,
3. Sözleşmesel Sorumluluk; Sigortalının 3.Şahıslar ve/veya tüzel kişiler ile yapmış olduğu sözleşmelerde taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklanacak sorumluluklar teminat haricidir.
4. Tanzim tarihinden önce bilinen hasarlar teminat haricidir.
5. Netice Zararları
6. Dolaylı hasarlar; Teminat altına alınmış riskten dolayı  oluşacak bir hasara bağlı olarak ortaya çıkacak  dolaylı kayıplar teminat haricidir. Örnek: Kira Kaybı, her türlü kâr ve kazançlar, komisyonlar vb.
7. Cezai Tazminatlar; Para cezaları, cezalar, cezai veya örnek mahiyetindeki tazminatlar teminat haricidir.
8. Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişilerin veya sigortalının çalışanlarının yöneticisi oldukları bir şirket veya sigortalı tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol  edilen (bağlı şırket vb.) bir şirket veya sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir  şirket (ana şırket, ortak ofıs vb.) veya çalışanları, sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket  tarafından öne sürülen tazminat talepleri;
9. Bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı,
10. Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana  gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara (sonuç zararlarına) ilişkin tazminat talepleri;
11. Sigortalıya taşınır veya taşınmaz bir malın maliki (Sigortalının malik olması), kiralayanı, işleticisi, bakım yükümlüsü,  kullanıcısı, tamir edeni, kiracısı veya işgal edeni sıfatıyla yöneltilen tazminat talepleri;
12. Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri;(Sigortalının faaliyetinden ötürü kendisine verebileceği zararlar teminat haricidir.)
13. Sigortalının mesleki faaliyetiyle ilgili başka herhangi bir poliçeyle sigorta teminatı altına alınabilecek zararlara ilişkin tazminat talepleri;
14. Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerın sonucu olan zararlarla ilgili tazminat      talepleri;
15. Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri;
16. Poliçede belirtilen mesleki faaliyete ilişkin yasal düzenlemelere uyulmaması dolayısıyla oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri;
17. Kıyı ötesi veya su altındaki proje/işlere yönelik mesleki hizmetlerden doğan tazminat talepleri;
18. Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talepleri;
19. Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri;
20. Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya  bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar;
21. Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri:
22. Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş, askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı, bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerın yaptıkları terör eylemlerı. Burada terör eylemleri sıyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bır bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir.
23. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz   konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya ait olacaktır.
24. Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak  kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya  karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri
25. İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri;
26. Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar;
27. Sigortalıya; müdürlerinin veya çalışanlarının yönetimsel ya da finansal açıdan menfaatleri olan firma veya ortaklıkları tarafından yöneltilebilecek hasar talepleri (söz konusu taleplerin üçüncü kişilerin gördüğü hasarlardan doğmaması şartıyla);
28. Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyumu veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar;
29. Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla  ilgili tazminat talepleri;
30. Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları ve / veya  suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri;
31. Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve /veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar;
32. Arsa bedellerinde değerlendirme faaliyetlerinden sonra piyasa koşulları, doğal afetler, finansal krizler ve benzeri nedenlerle ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmaları nedeniyle meydana gelebilecek zararlar istisnası
33. Rücudan feragat anlaşmaları istisnası 
 
NOTLAR ;
 
a) Mükerrer Sigorta Notu              
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde; 
    1)Diğer sigorta veya sigortalar daha önceki bir tarihte yaptırılmış bulunduğu takdirde, sorumluluk önce o diğer sigorta           veya sigortalardan karşılanır; eğer o diğer sigorta veya sigortalar yetersiz kalırlarsa, yetersizlik oranında ise bu                   poliçe(belirtilen kapsamı dahilinde) devreye girer,
    2)Diğer sigorta veya sigortalar daha sonra yaptırılmış oldukları takdirde, işbu sigorta diğer sigortalarla beraber                       müşterek sigorta teşkil eder. 
 
b) Zarar gören 3. Kişinin sigortacıyı T.T.K.1478-(1) maddesi uyarınca  dava etmesi veya onun aleyhinde icra takibi başlatması durumunda sigortacıya yönelik  dava ve ye takibe uygulanacak zaman aşımı , zarar görenin sigortalıya karşı ileri sürebileceği tazminat talebine uygulanacak zaman aşımı süresine eşittir. Ancak bu süre hiçbir şekilde T.T.K. 1982 no ’lu maddede belirtilen  sigorta konusu olaydan itibaren hesaplanacak 10 senelik süreden fazla olamaz.